Konvex AB

Saria Group


Miljö

Konvex arbetar kontinuerligt för att dess produktion skall vara så skonsam för miljön som möjligt. Idag ser bolaget mycket få möjligheter till ytterligare utsläppsbegränsande åtgärder.

Luft


Utsläppen till luft från Konvex produktion utgörs framförallt av luktämnen från processen. Undersökning av Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro har visat människors och miljöns påverkan av dessa är minimal.

För att skona miljön har upphämtningen av råmaterial effektiviserats och transporterna till Konvex anläggningar optimeras, vilket möjliggör en minimering av antalet transporter.

Produktionsanläggningarna har egna ångcentraler som producerar ånga till produktionen där Konvex kan elda med egenproducerat bränsle, alternativt naturgas.

 

Kretslopp

Konvex verksamhet är så långt som möjligt anpassad efter naturens egna villkor. Animalieproduktionen efterlämnar många restprodukter och som enligt lag måste återvinnas.

Som den enda organisationen i Sverige omhändertar och bearbetar Konvex AB dessa biprodukter, företaget är därför en viktig del av kretsloppet.

Att återinföra organiskt material till kretsloppet förhindrar de enriktade flöden som naturen tar skada av.

Den bästa och mest effektiva resursåtervinningen av dessa restprodukter är idag att processa dem till biofoder, fetter och miljövänligt biobränsle.

Denna restproduktförädling bedrivs med hög hygienisk standard vilket är viktigt i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle. Det är inte acceptabelt att ett kretslopp av animaliska restprodukter medför en sänkt sanitär standard i samhället.

Konvex bedriver kontinuerligt ett arbete med att effektivisera användningen av energi. Bolaget har med hjälp av Vattenfall genomfört en energisparstudie. Några ytterligare potentiella energisparåtgärder har vid denna genomgång inte kunnat finnas.