Hållbarhet och säkerhet

Miljö- och hållbarhetsfrågor står högt upp på Konvex agenda. Som kund till oss kan du lita på att vi gör allt för att minimera vår miljöpåverkan, samtidigt som vår verksamhet också bidrar till att sluta kretsloppet.

Vi på Konvex är stolta över vårt hållbarhetsarbete, men vi slår oss aldrig till ro. Vi strävar hela tiden efter att arbeta ännu miljösmartare och hålla jämna steg med de tekniska framsteg som görs inom branschen.

Vi ger naturens resurser tillbaka

Konvex verksamhet skapar stora värden för naturen, då vi omvandlar restprodukter som inte kan bli livsmedel och ger tillbaka till naturen. Restprodukterna som vi samlar in i de sydligaste delarna av Sverige lastas om i Krutmöllan, för att sedan exporteras till Danmark för utvinning av biodiesel.

Restprodukterna som vi hämtar i Jönköping och norrut går till vår fabrik i Karlskoga. Där bearbetas de till en energiråvara (biomal) som sedan levereras med tankbilar till kategori 1-godkända värmeverk. Biomalen används alltså till att värma ett stort antal villor, ett uppvärmningsalternativ med stora miljövinster.

Våra stolta värderingar

På Konvex finns en naturlig stolthet över det vi gör. Dels för att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle genom det miljö- och hållbarhetstänk som löper genom hela verksamheten. Vi tittar hela tiden på hur vi ska kunna utvecklas ännu mer, för att kunna göra ännu större insatser för miljön.

Dels bottnar stoltheten i över vårt sätt att vara, både internt och externt. Vi är ett lojalt företag, som värnar om såväl våra kunder som medarbetare. Vi tummar självklart aldrig på lagar och regler och som kund kan du räkna med att vi alltid är uppdaterade om det senaste inom branschen.

Vi garanterar den veterinära säkerheten

Den svenska livsmedelsproduktionen är i världsklass och svenskt lantbruk har bland den lägsta antibiotikaanvändningen i hela världen, vilket vi svenskar ska vara stolta över. Vi har en god organisation, där säkerheten från jord till bord, är mycket hög.

Den höga säkerhetsnivån som vi har i den svenska livsmedels- och lantbrukssektorn är frukten av ett mycket starkt samarbete mellan olika aktörer. I detta system, där kunskap och erfarenheter delas, är Konvex en viktig del. Vi garanterar att insamlingen av restprodukter sker på ett säkert sätt, bland annat för att minimera spridning av smittsamma sjukdomar. Genom en hög veterinär säkerhet bidrar vi till att stärka Sveriges roll som en stark livsmedelsproducent.

Konvex hjälper djurägare och myndigheter att på ett bra och smittskyddsäkert sätt transportera, ta omhand och processa avlivade/avlidna djur som bär på epizooti- och anmälningspliktiga sjukdomar.

En allvarlig och smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot djur och människors hälsa är en epizootisjukdom. Det finns lagstiftning om hur dessa sjukdomar ska hanteras vid misstanke och hur man ska agera för att minimera smittspridning.

Epizootisjukdomar och andra smittsamma djursjukdomar är anmälningspliktiga. Det innebär att när en veterinär, personal inom obduktions- eller laboratorieverksamhet misstänker, upptäcker och konstaterar en viss sjukdom/smittämne ska detta anmälas till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Andra aktörer, till exempel djurägare, har även en anmälningsskyldighet och ska kontakta en veterinär om följande upptäcks hos djuren i sin besättning:

  • ökad dödlighet
  • andra tecken på allvarlig sjukdom
  • betydligt minskad produktion som man inte vet orsaken till

Om veterinären misstänker epizootisjukdom är hen skyldig att omgående anmäla detta.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om ”Smittskydd och djurhälsa i Sverige” här.

Läs även om ”Anmälningsskyldighet av sjukdomar och smittämnen” här.

Konvex-anlitade entreprenörer finns bland Jordbruksverkets godkända transportörer för animaliska biprodukter och har lång erfarenhet av att på ett säkert sätt hantera och transportera ABP vid veterinära kriser. Våra linjetransporter kan hämta större volymer material vid ett och samma tillfälle. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan transportera bort animaliska biprodukter i en bra takt för att nästkommande led sedan kan påbörja övrigt saneringsarbete.

I Jordbruksverkets epizootihandbok (kapitel 16: oskadliggörande) beskrivs i detalj rutiner kring det lokala omhändertagandet, bortskaffningsmetod och vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas när det gäller djur som bär på epizooti- och anmälningspliktiga sjukdomar. Kapitlet är indelat i olika metoder för lokalt omhändertagande; förbränning i mobil anläggning, epizootigrav, eldning över öppen låga, behandling i stuka och spridning på mark och så vidare.